Vi levererar en funktion för strategisk styrning av lokalförsörjning,

< Metod, system och genomförande >

som upprätthåller en aktuell lokalförsörjningsplan / verksamhetsplan, i sin helhet eller i dess delar.
En lokalförsörjningsplan beskriver lokalförsörjningsprocessen och innehåller följande moment,

Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB