Avkastningsvärdet är nuvärdet av en investerings förväntade framtida driftöverskott/driftnetto.

Avkastningsvärdet beräknas normalt som (1) nuvärdet av ett visst antal års driftöverskott (t.ex. 10 år), plus (2) nuvärdet av restvärdet vid kalkylperiodens slut. Restvärdet beräknas som driftöverskott dividerat med ett förväntat avkastningskrav i slutet av kalkylperioden.

Varje kund sin egen modell för beräkning av kalkylränta för diskontering av nuvärden samt beräkning av avkastningskrav vid kalkylperiodens slut. Av denna anledning implementerar vi kundens egen modell för beräkning av avkastningsvärde.

I vår grundmodell sätts kalkylränta och avkastningskrav individuellt per fastighet. Kalkylperiodens längd är valfri.
Copyright © 2010-2022 Affärsmodellering AB