Vi levererar en funktion för strategisk styrning av fastighetsutveckling,

< Metod, system och genomförande >

som upprätthåller en aktuell affärsplan , i sin helhet eller i dess delar.

Affärsplanen innehåller;


Copyright © 2010-2023 Affärsmodellering AB